27 – 29 Regent Street
Wrexham
LL11 1RY
United Kingdom
Tel: 01978 358 425

Monday 9.00-5.30
Tuesday 9.00-5.30
Wednesday 9.00-5.30
Thursday 9.00-5.30
Friday 9.00-5.30
Saturday 9.00-5.30
Sunday 10.30-4.30